FonderVilka fonder ska man då välja för de olika tillgångsslagen? Dagens fondutbud är otroligt stort och det är viktigt att välja ut fonderna med omsorg. Läs mer nedan om mina utgångspunkter för val av fonder och de i min fondportfölj ingående fonderna.
Nedan beskrivs fondportföljen. Viktiga utgångspunkter vid val av fonder har varit att komponera en väldiversifierad portfölj med: olika strategiska tillgångsslag, välmeriterade breda indexfonder (eller indexliknande fonder) med låg fondavgift, hög rating, medelrisk, låg volatilitet och hög avkastning.

Portföljen har under de senaste 5 åren avkastat i genomsnitt ca 12% per år med en standardavvikelse på 7% vilket innebär en normal variation inom intervallet 5-19%.

Förklaringar av ord och begrepp
Snittvikt - Historisk genomsnittlig viktning av fonder och tillgångsslag i portföljen.
Rating - Morningstars rating av fonden (baseras på historisk utveckling).
Risk - Riskmått som beskriver fondens risktagande (skala 1-7).
Volatilitet - Genomsnittlig årlig avvikelse från medelavkastningen (3 år).
Avkastning - Genomsnittlig årlig avkastning (för den senaste 5-årsperioden).

Historiskt sett har fondportföljen med taktisk allokering (månatlig omviktning utefter marknadssituation) haft följande genomsnittliga viktning av fonder.

Här nedan beskrivs respektive fond som ingår i fondportföljen med mer generell fondinformation.

Avanza Zero
En indexfond som söker att efterlikna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Den placerar normalt i de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Avanza Global
En indexnära fond som söker att efterlikna utvecklingen på den globala aktiemarknaden, såväl i utvecklade länder som tillväxtmarknader. Den placerar normalt i ett stort antal företag spridda på många olika branscher och länder.

Länsförsäkringar Fastighetsfond
En indexnära fond som söker att efterlikna utvecklingen på den nordiska fastighetsmarknaden. Den placerar normalt i fastighetsbranschen, entreprenad- och fastighetsförvaltande bolag noterade på de nordiska börserna.

Handelsbanken Råvarufond
En indexfond som söker efterlikna utvecklingen på råvarumarknaden. Den placerar normalt i 15 st råvaror som är viktiga för de nordiska ekonomierna. De råvaror som har störst vikt är olja, elektricitet, koppar, aluminium och guld.

AMF Räntefond Lång
En indexnära fond som söker att efterlikna utvecklingen på den långa (2-10 år) svenska obligationsmarknaden. Den placerar normalt i värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av stat, bostadsinstitut eller företag.

Spiltan Räntefond Sverige
En indexnära fond som söker att efterlikna utvecklingen på den korta (1-2 år) svenska räntemarknaden. Den placerar normalt i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument med god kreditvärdighet.

På sidan - Länktips - hittar du bl.a. länkar till respektive fond där du kan läsa mer information!
Läs mer på nästa sida - Uppdatering - om en dagsaktuell rekommendation om taktisk tillgångsallokering av strategiskt diversifierad fondportfölj utifrån trendföljande indikator! Nya nätcasino listan.