Intro

Introduktion till Classier Hedge, en fondportfölj som bygger på en dynamisk investeringsmodell och ett vinnande koncept - hög avkastning till låg risk!
Classier Hedge är en fondportfölj som satts samman med inspiration från en dynamisk investeringsmodell. Den syftar till att med en dynamisk hedging minimera marknadsrisken och samtidigt uppnå en hög långsiktig avkastning. Detta uppnås genom en strategisk diversifiering och månatlig taktisk allokering av tillgångsslag utifrån trendföljande indikator.
Konceptet i korthet: tänk strategiskt, agera taktiskt och vinn utan att förlora genom att följa de intelligenta pengarna!
Tekniken innebär utvärdering av strategiska tillgångsslag mot trendföljande indikator (dagsaktuell indexkurs i förhållande till ett enkelt glidande medelvärde för de 10 senaste månaderna), reallokering och rebalansering månatligen (i början av varje månad). Vid positiv indikation är tillgången investerad. Vid negativ indikation omplaceras tillgången till räntor.

En viktig central utgångspunkt för den dynamiska investeringsstrategin Classier Hedge är att konstruera en portfölj som syftar till att förvalta kapital på lång sikt till en låg kostnad och samtidigt uppnå en god avkastning med mindre svängningar än aktiemarknaden.

Grundläggande för att åstadkomma en bra förvaltning är att utgå utifrån en stabil grund med hög grad av riskspridning genom en väldiversifierad korg av lågkorrelerade innehav. För att kunna minimera marknadsriskerna, givet en viss avkastning, tas stor hänsyn till hur de olika tillgångarnas avkastning samvarierar. På detta sätt uppnås en bra placering med hanterbar risk och god förväntad avkastning.

5 fördelar med den dynamiska investeringsstrategin
Det finns 5 grundläggande fördelar med att använda sig av den dynamiska investeringsstrategin.
  1. Enkel modell - Genom att investera ditt portföljkapital med 20 % vardera i endast 5 fonder är modellen mycket enkel att tillämpa.
  2. Låga kostnader - Genom att investera i indexfonder till en mycket låg förvaltningsavgift får du en kostnadseffektiv portfölj.
  3. Låg risk & hög avkastning - Genom att investera i breda globala indexfonder i korrelerade tillgångsklasser får du en bred väldiversifierad portfölj vilket minimerar marknadsriskerna avsevärt samtidigt som du säkerställer en långsiktigt god avkastning. 
  4. Ännu högre avkastning & ännu lägre risk - Genom att regelbundet (månatligen) reallokera och rebalansera tillgångarna maximerar du avkastningen ytterligare och reducerar samtidigt riskerna ytterligare så långt det är möjligt.
  5. Långsiktigt hållbar - Genom att modellen bygger på väl beprövade och akademisk förankrade portföljstrategier ("Modern portföljteori" och "Taktisk tillgångsallokering") får du en långsiktigt hållbar portfölj.
Jag tilltalas starkt av den genomtänkta enkelheten i föreliggande strategiska och taktiska allokeringsmodell. Alla kan genomföra konceptet. Tänk strategiskt! - välj ut 5 strategiskt diversifierade indexfonder. Agera taktiskt! - gör en månatlig utvärdering och taktisk reallokering. Vinn utan att förlora genom att följa de intelligenta pengarna! - Att uppnå en positiv avkastning är en sak. Att undvika negativ avkastning är en helt annan sak. Denna portföljmodell möjliggör både och!

Läs mer på nästa sida - Bakgrund - om bakgrunden till den dynamiska investeringsstrategin Classier Hedge!